Lily

Lilyn käyttöehdot

Lilyn käyttöehdot
Käyttämällä Lily-palvelua hyväksyt seuraavat käyttöehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet.
Julkaistu 27.2.2019

Palvelun käyttöehdot

Käyttämällä Lily-palvelua hyväksyt tässä esitellyt käyttöehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Lilyn kustantajalla (A-lehdet Oy) on oikeus muokata ehtoja ja muuttaa niiden sisältöä päivittämällä näitä käyttöehtoja ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Käyttämällä Lilyn sähköisiä palveluja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja sääntöjä. Mikäli et hyväksy käyttöehtoihin kulloinkin tehtäviä päivityksiä, sinun tulee pidättyä palvelun käytöstä vastaisuudessa.

Lily on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti Suomessa. Näihin ehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Lilyn visuaalinen ilme ja muu Lilyn kustantajan palvelussa julkaisema aineisto, kuten kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet, ovat palvelua kustantavan A-lehdet Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

Muuta kuin itse palveluun lähettämäänsä Lily-verkkojulkaisussa tai muussa vastaavassa sähköisessä Lily-julkaisussa julkaistavaa aineistoa käyttäjä saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedoston tietokoneelle sekä levittää edelleen muissa sähköisissä palveluissa ainoastaan ei-kaupallisessa ja henkilökohtaisessa tarkoituksessa ja hyvää verkkotapaa noudattaen, esimerkiksi mainitsemalla aineiston alkuperäinen lähde. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin sähköisiin julkaisuihin kaupallisessa tarkoituksessa.

Tutustu myös Lily-verkkojulkaisun sisällön tuottamiseen ja sähköisten palveluiden käyttöön liittyviin sääntöihin.

Lähettämällä aineistoa mihin tahansa A-lehtien ylläpitämään verkkopalveluun tai sähköiseen julkaisuun lähettäjä antaa A-lehdille oikeuden käyttää, muokata ja julkaista lähettämäänsä aineistoa jakelutavasta ja -alustasta riippumatta. A-lehdet julkaisee vastaanottamaansa aineistoa tekijän moraalisia oikeuksia loukkaamatta. Aineiston lähettäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen osapuolen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia. Aineisto ei saa niin ikään olla lainvastaista tai loukkaavaa; aineiston lähettäjä vastaa kaikista kustannuksista, joita Lilyn toimitukselle tai kustantajalle aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy. A-lehdet Oy:llä ei ole velvollisuutta julkaista, säilyttää, kopioida tai palauttaa lähettäjälle vastaanottamaansa sisältöä. Lähettäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia A-lehtiä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen.

Mikäli kaupallinen toimija lisää Lily-verkkojulkaisuun oman blogin, blogipostauksen tai muuta aineistoa hyötymistarkoituksessa, on Lilyn toimituksella oikeus poistaa tällainen aineisto osin tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta. Lilyn mediatilasta vastaa ja asiakasyhteyksiä hoitaa kustantajan mediamyynti.

Mainosviestejä sisältävien, kaupallisen tahon kanssa yhteistyössä tehtyjen blogipostausten sisällön omistaa kyseisen blogin perustaja. Näiden blogien sisällöntuotantoon osallistuessaan Lilyn käyttäjä luovuttaa oikeudet lähettämäänsä sisältömateriaaliin blogin omistajalle, joka sitoutuu noudattamaan hyvää tapaa materiaalin mahdollisessa jatkohyödyntämisessä. Hyödyntämistapoja voivat olla esimerkiksi kilpailun voittajan valitseminen sekä kuvakilpailun kuvien käyttäminen markkinointiviestinnässä. Kaupalliset postaukset on merkitty tunnuksella Kaupallinen yhteistyö. Tällaisia kaupallisia postauksia saattavat koskea erilliset, nimenomaisesti kyseisen postauksen käyttöä koskevat lisäehdot. Käyttäjä sitoutuu näiden käyttöehtojen lisäksi noudattamaan kunkin postauksen yhteydessä mainittuja lisäehtoja.

Vastuu palvelun sisällöstä

Lilyn blogeihin lisättävä aineisto ei saa loukata kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, tavaramerkki- tai immateriaalioikeuksia eikä hyvää verkkotapaa.

Verkkojulkaisun tai sitä vastaavien sähköisten Lily-julkaisujen sisältämää aineistoa tai tietoja ei tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Lilyn kustantaja ei vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta lukijan tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta. Palvelun kustantaja A-lehdet Oy ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua näillä sivuilla tarjottuun palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Lilyn toimitus tai kustantaja ja niihin sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa palveluun lisättyjen linkkien kautta saatavana olevien sivujen tai julkaisujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Toimitus tai kustantaja ei myöskään vastaa palvelussa olevien keskustelujen tai muun vastaavan käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Toimituksella on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa käyttäjän lähettämä aineisto, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

A-lehdillä on oikeus rajoittaa pääsy palveluun sekä oikeus lopettaa palvelun tai sen osan tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai niiden nojalla annettuja muita ehtoja ja sääntöjä. A-lehdet kehittää sähköisiä palvelujaan jatkuvasti, ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla. A-lehdillä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa verkkosivuston, sen palvelujen tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.

Nämä ehdot eivät rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia.

Yksityisyys

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Päätelaitteesta riippumatta Lily-julkaisussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen sekä niihin liittyvän julkaisijan rekisteriselosteen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Katso täältä tarkemmat tiedot A-lehtien rekisteriselosteesta sekä evästekäytännöistä.

Kommentoi »